ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ
Ν.Π.Ι.Δ.
Νόμος Ίδρυσης: Άρθ. 25 Ν.2071/92, τ.Α/123/92
Προεδρικό Διάταγμα: Π.Δ. 339/93, τ.Α/145/93
Υπό την εποπτεία του Κράτους
(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)